علوم نانو و فناوری نانو بر درک مفهومی معلمان علوم

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فعالیت‌های علوم نانو و فناوری نانو بر درک مفهومی معلمان علوم قبل از خدمت از علم و فناوری نانو بود.

در این زمینه، رنگ صنعتی نانو پژوهش بر اساس روش تحقیق ترکیبی و با استفاده از دو روش کمی و کیفی انجام شد. شرکت‌کنندگان 32 نفر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری معیاری که یکی از روش‌های نمونه‌گیری هدفمند است، تعیین شدند.

به مدت 7 هفته به مدت 2 ساعت در هفته در نانو ذرات طلا و نقره موضوعات ویژه درس فیزیک انجام شد. طراحی و اجرای بر اساس «ایده‌های بزرگ» بود که در ادبیات یافت شد و راهنمایی برای آموزش علوم نانو و فناوری نانو ارائه کرد. پودر شوینده نانو تمام فعالیت های اجرا شده در طول از ادبیات انتخاب شدند.

«آزمون مفهومی علوم و فناوری نانو (NN-CT)» و «فرم ارزیابی آموزش مبتنی بر علم نانو و فناوری نانو (ABNNE-AF)» به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش استفاده شد.

یافته های به دست آمده با ابزار گردآوری داده ها با پوشش ادبیات مورد بحث قرار گرفت. نانو ذرات طلا یافته ها نشان داد که درک مفهومی به دنبال توسعه یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهادهای مختلفی برای افزایش درک مفهومی از علم نانو و فناوری نانو ارائه شد.

  • منابع:
    1. The effect of activity-based nanoscience and nanotechnology education on pre-service science teachers’ conceptual understanding

  • تبلیغات: 
  1. داشتن یک زندگی شاد تنها با دانستن یک نکته مهم که از آن غافلیم
  2. ماجرای عجیب عروس فراری که بعد از 8 ماه به خانه داماد بازگشت
  3. اطلاع از شرایط وخیم آموزش دهنده تمساح در باغ وحش!!
  4. انجام تمامی پروژه های دانشگاه در کمترین زمان

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.